Samenwerking tussen alle GGD'en in Nederland met als doel kwaliteitsverhoging

De Landelijke Visitatiecommissie Algemene Infectieziektebestrijding is opdrachtnemer van de GGD'en en beheerder van het visitatieinstrument voor de AIB. Zij ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van dit instrument en stuurt de landelijke secretaris aan. Deze landelijk secretaris is de contactpersoon voor de contactpersonen van de GGD'en. Medewerkers van GGD'en kunnen zich primair richten tot de contactpersoon van die GGD die per visitatie wordt aangewezen.

Vanaf 2017 start er een nieuwe cyclus in de landelijke samenwerking tussen de GGD'en in Nederland om te komen tot een afgestemd en eenduidige inzet van een kwaliteitsinstrument dat gebaseerd is op zelfreflectie.

Landelijke commissie

De samenstelling van de landelijke commissie is als volgt:

Samenstelling landelijke visitatiecommissie

naam

organisatie

Sjaak de Gouw, voorzitter

Voorzitter Programmacommissie Infectieziekten

Clementine Wijkmans

Voorzitter LOI

Rob van Kessel

Namens de VIZ

Reinoud Wolter

Namens de V&VN

Hans Lobach

Hoofd bureau LCI

   

 

Visitatieteams

Onder de landelijke commissie vallen de zogenaamde visitatieteams. Visitatieteams zijn degenen die de bezoeken brengen aan de GGD en de visitatie uitvoeren en hierover rapporteren. Leden worden benoemde door de landelijke commissie.

Secretariaat

Secretaris Saskia Beunder is part time aangesteld als secretaris. Zij coördineert de visitaties organisatorische en inhoudelijk, begeleid visuteurs en GGD'en in de voorbereiding van de visitaties, de rapportages en voert de evaluaties uit.

Het secretariaat is primair bereikbaar voor de contactpersonen van de GGD'en. Medewerkers kunnen zich primair het beste richten tot de contacpersoon die bij de GGD is aangewezen voor de uitvoering van de visitaties.

Algemene contactgegevens

Landelijke Visitatiecommissie Algemene Infeziektebestrijding

Mw. Saskia Beunder (secretaris)

p/a GGD Hollands Midden

Postbus 121

2300 AC LEIDEN

088-3084209

secretarisvisitatie@ggdhm.nl

www.onderzoekggd.nl