De website ter ondersteuning van de visitaties van de teams Algemene Infectieziektebestrijding is vernieuwd. Dat is slechts de buitenkant en het direct zichtbare. Veel belangrijker is de inhoud van het instrument.

Visitatie is nuttig en helpend

De directies van alle GGD'en hebben zich positief uitgesproken om de intercollegiale visitatie van de team AIB nog zeker een ronde - van 4 jaar - voort te zetten. Deze manier van met elkaar in gesprek gaan is namelijk een effectieve manier om de werkelijke dillema's op tafel te leggen en er samen met collega's naar te kijken. Collega's die snappen wat er kan spelen binnen de taakuitvoering. En die ook vanaf een afstand kunnen meekijken naar alternatieven bij knelpunten. Door de inhoudelijke betrokkenheid van de visiteurs, kunnen kritische noten onderbouwd worden gekraakt en kunnen ook praktische suggesties worden gedaan die een gevisiteerd team (direct) kan toepassen.

Korter en dus sneller

De evaluaties van alle visitaties die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd zijn gebruikt om het visitatieinstrument ingrijpend te herzien. Wat is er veranderd?

  • De hoofdvragenlijst is teruggebracht tot de essentie: beoordeling van de wettelijke taken en de belangrijkste andere ondersteunende processen van het primaire proces. Welk cijfer geeft ieder teamlid aan deze onderdelen en wat is daarvan de onderbouwing? Dit leidt tot een enorme besparing van tijd.
  • De evaluatievragenlijsten zijn ook sterk beperkt en ook in het gebruik vereenvoudigd.

Inhoudelijke verbeteringen

  • Het ontwikkelplan wordt na de visitatie nog een keer aangepast en ook door de leden van het visitatieteam nog een keer bekeken. Dit product blijft wel van de GGD zelf; de visiteurs zijn de 'adviseurs' van de GGD.
  • Het ontwikkelplan wordt in de volgende visitatie gebruikt om na te gaan welke punten werkelijk zijn opgepakt en wat de reden is voor het niet uitvoeren van een punt.
  • Tot een half jaar na de visitatie kan een infectieziektenteam het visitatieteam consulteren.