In onderstaande artikel veldnormen die in 2015 zijn geaccordeerd door de Landelijke Vistitatiecommissie en in het Landelijk Overleg Infectieziekten

 

Veldnormen infectieziektebestrijding

 

Dit document is opgesteld door de werkgroep bestaande uit:

 • Ivar van Dijk, GGD Drenthe
 • Ronald Reekers, GGD Drenthe
 • Caroline van Koeveringe, GGD Zeeland
 • Rob van Kessel, GGD regio Utrecht
 • Aimée Tjon-A-Tsien, GGD Rotterdam-Rijnmond

Tevens zijn commentaren verwerkt van:

 • Winfred Schop, GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Jan Groot, GGD Rotterdam-Rijnmond

Er is gebruik gemaakt van het document ‘Veldnormen infectieziektebestrijding’  dat het resultaat is van een focusgroepbijeenkomst onder leiding van Saskia Beunder (secretaris Project Visitatie).

 

DefinitiesIn het onderstaande overzicht van veldnormen voor de infectieziektebestrijding hanteren we voor twee begrippen vaste omschrijvingen en/of criteria.Beleid-      is schriftelijk vastgelegd; schriftelijk document waarin de richting en middelen worden beschreven om gestelde doelen te bereiken. (“we gaan daarheen en we gaan deze middelen daarvoor inzetten”).-      wordt besproken in het team;-      wordt periodiek geëvalueerd en in de evaluatie worden de ketenpartners en/of gebruikers betrokken.Werkafspraak (of werkinstructie):Een document met daarin beschreven: wie doet wat en hoe, dat periodiek wordt geëvalueerd.

 

1. Bestrijding van infectieziekten

1.1 IZB heeft beleid op het gebied van de monitoring en bevordering van meldingen op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid.
1.2 IZB heeft voldoende personele capaciteit, zodat meldingen van infectieziekten tijdig in behandeling worden genomen, zowel binnen als buiten kantooruren.
1.3 De GGD heeft een werkafspraak over het raadplegen door de verpleegkundige van de arts die als achterwacht optreedt.
1.4 IZB heeft een werkafspraak over hoe activiteiten van de GGD naar aanleiding van een melding (individueel of instelling) aan de melder worden teruggekoppeld.
1.5 IZB is in staat om instellingen te ondersteunen bij de preparatie op en de bestrijding van uitbraken van infectieziekten, waaronder ook resistente micro-organismen worden begrepen.
1.6 IZB evalueert uitbraken van infectieziekten en past zo nodig de werkwijze bij de bestrijding van uitbraken op basis van het resultaat van deze evaluatie aan.
1.7 IZB zorgt ervoor dat artsen in opleiding die bereikbaarheidsdiensten vervullen voldoende voor die taak zijn toegerust qua opleiding en ervaring en kunnen terugvallen op een achterwacht. Dit is in een werkafspraak vastgelegd.
1.8 IZB heeft een werkafspraak op het gebied van de communicatie met de directeur publieke gezondheid en met bestuurders over minimaal de handelwijze bij mogelijke onrust, ernstige zaken en/of persgevoeligheid.
1.9 IZB heeft een werkafspraak over de implementatie van nieuwe richtlijnen binnen het team.
1.10 IZB heeft een werkafspraak over het afleggen van huisbezoeken aan patiënten en instellingen.

2. Outbreak management

2.1

IZB beschikt over een opschalingsdraaiboek.

2.2

IZB beschikt over een werkafspraak op het gebied van de prioritering van taken in geval van schaarste aan personeel in het algemeen en in geval van een crisis in het bijzonder.

2.3

IZB maakt gebruik van laboratoriumonderzoek ter ondersteuning van het onderzoek van uitbraken.

2.4

IZB oefent jaarlijks de kennis en vaardigheden van de artsen en verpleegkundigen op het gebied van afname, transport en opslag van materiaal voor laboratoriumonderzoek en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

2.5

IZB neemt jaarlijks deel aan tenminste één oefening van een (grootschalige) crisis. De geoefende procedures worden geëvalueerd en verbeterd.

2.6

IZB is voorbereid op een massavaccinatiecampagne.

2.7

IZB is in staat om binnen 8 uur de ketenpartners te informeren.

2.8

IZB heeft een werkafspraak dat het team bij uitbraken een beroep kan doen op ondersteuning door epidemiologen en communicatiespecialisten.

3. Casuïstiekoverleg

3.1

IZB houdt minimaal één keer per week een casuïstiekoverleg en beschikt over een vaste agenda van dit overleg.

3.2

IZB bespreekt de manier waarop met richtlijnen wordt omgegaan en onder welke omstandigheden daarvan mag of moet worden afgeweken. Incidentele afwijkingen van een richtlijn worden gemotiveerd in het patiëntendossier vastgelegd. IZB legt structurele afwijkingen van een richtlijn vast in werkafspraken.

4. Surveillance, informatiebronnen en distributie van informatie

4.1

IZB deelt de resultaten van het afgelopen jaar met de ketenpartners.

4.2

IZB heeft een werkafspraak over hoe signalen op te pikken uit incidentele meldingen / vragen en uit de surveillance. IZB verifieert relevante binnenkomende signalen.

4.3

IZB medewerkers beschikken over de volgende informatiebronnen

 • Abonnementen op Inf@ct, Infectieziekten Bulletin, RVP-nieuws en het verslag van het CIb-Signaleringsoverleg.
 • Elektronische toegang tot de literatuurbestanden van een universiteit en/of het RIVM.
 • Updates van LCI-richtlijnen.

4.4

IZB heeft een werkafspraak over kennisdeling.

5. Beleid

5.1

IZB beschikt over een jaarlijks beleidsplan (jaarplan) dat gedragen wordt door het hele team en dat mede is gebaseerd op een evaluatie van het plan van het voorgaande jaar.

5.2

IZB adviseert de gemeente proactief, periodiek en aantoonbaar over het lokaal gezondheidsbeleid in relatie tot de preventie en bestrijding van infectieziekten.

6. Preventie

6.1

IZB voert als onderdeel van haar beleid collectieve primaire preventieactiviteiten uit.

6.2

IZB communiceert over infectieziektebestrijding- en preventie met in ieder geval de volgende doelgroepen:

 • Algemeen publiek
 • Medische professionals
 • Instellingen genoemd in artikel 26 WPG (verpleeghuizen, woonzorgcentra, kindercentra, basisscholen etc.)
 • Gemeenten.

6.3

IZB heeft geregeld dat het team een beroep op methodologische deskundigheid op het gebied van het plannen, uitvoeren en evalueren van preventie kan doen.

6.4

IZB heeft een beleid op het gebied van publieksinformatie op het gebied van infectieziektebestrijding.

6.5

IZB heeft een globaal overzicht van risicogroepen voor infectieziekten en van de vaccinatiegraad in het werkgebied.

7. Wetenschappelijk werken

7.1

IZB levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het onderhoud van de richtlijnen van de beroepsgroep.

7.2

IZB publiceert over de epidemiologie, preventie en/of bestrijding van infectieziekten al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

7.3

IZB participeert in wetenschappelijke onderzoek of initieert zelf wetenschappelijk onderzoek.

8. Opleiding en training

 

8.1

IZB heeft geregeld dat de artsen en verpleegkundigen jaarlijks ieder tenminste 40 uur aan deskundigheidsbevordering doen.

8.2

Een sociaal verpleegkundige dient minimaal 24 uur werkzaam te zijn in de infectieziektebestrijding om alle deeltaken uit te kunnen voeren en voldoet aan de kennis en vaardigheden zoals beschreven in het Expertisegebied verpleegkundige openbare gezondheidszorg van de V&VN.

8.3

Een arts infectieziektebestrijding dient minimaal 24 uur werkzaam te zijn in de infectieziektebestrijding om alle deeltaken uit te kunnen voeren en voldoet aan de kennis en vaardigheden zoals beschreven in het beroepsprofiel van de VIZ-SIb.

9. Netwerk en regie

9.1

IZB beschikt over een actuele sociale kaart van de ketenpartners.

9.2

IZB heeft jaarlijks overleg (met agenda en notulen) met een vertegenwoordiging van de volgende typen instellingen:

 • GHOR / Veiligheidsregio.
 • Artsen-microbioloog / DIP’ers.
 • NVWA.
 • Andere GGD’en in de regio.
 • Zorginstellingen.

9.3

IZB stemt de infectieziektebestrijding- en preventie af met de interne en externe ketenpartners.

10. Vangnet

10.1

Als een inwoner van het GGD-werkgebied om financiële, logistieke, of sociale redenen niet kan voldoen aan bestrijdingsmaatregelen door IZB, beoordeelt IZB of hierin ondersteuning kan worden geboden of gaat na of anderen hierin kunnen voorzien.

11. Cultuur

11.1

Binnen IZB heerst een cultuur waarin de teamleden elkaar steunen, een lerende omgeving creëren, elkaar op een veilige manier feedback geven met respect voor ieders mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

12. Organisatie

12.1

IZB heeft een werkafspraak over de inhoudelijke taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling van  artsen, verpleegkundigen en eventuele andere functies binnen het team.

12.2

IZB voldoet aan de eisen zoals omschreven in de kwaliteitsmatrix (rapport De kwaliteit van zorg van de algemene infectieziektebestrijding bij de GGD, GGD Nederland, augustus 2012.

12.3

De GGD voldoet aan de personele capaciteitsnorm (VISI).