Impliciet en expiciet wordt tijdens visitaties gesproken over en gekeken naar veldnormen uit de praktijk van de infectieziektebestrijding. Hoe kan het gebruik van instrumenten meerwaarde genereren voor alle teams infectieziektebestrijding en mogelijk bijdragen aan de veldnormen?

Wat zijn veldnormen?

Het begrip 'veldnorm' wordt breed gebruikt. Letterlijk verwijst het naar een norm die in het veld is ontstaan of bijgesteld. Vaak wordt ook bedoeld dat het de norm is die in het veld wordt gebruikt. Net als een richtlijn is een veldnorm niet verplicht maar ook niet geheel vrijblijvend. Als de norm voortgekomen is uit de praktijk, effectief blijkt te zijn in een bepaalde situatie, en er geen beter alternatief voorhanden is, dan wijkt de professional hier alleen gemotiveerd vanaf.

Sommige veldnormen komen rechtstreeks vanuit het RIVM/LCI of andere organen die beogen bij te dragen aan kwaliteit en de eenheid van uitvoering. Andere veldnormen ontstaan van onderaf: een GGD constateert het gebrek aan een onderbouwde en eenduidige uitvoering in de praktijk terwijl dezelfde uitvoering zou zijn gebaat bij eenduidigheid en eenvoud.

Bijdrage aan kwaliteit

Veldnormen beogen onderbouwd bij te dragen aan de kwaliteit van de uitvoering. Daarom is het delen van inzichten en op basis van die inzichten ontwikkelde veldnormen een kans om gezamenijk tot een verbeterde kwaliteit te komen. Afgesproken is om bij visitaties expliciet te kijken naar door GGD'en gebruikte veldnormen die van waarde kunnen zijn voor ook andere GGD'en. Met toestemming van de betrokken GGD zal de betreffende veldnorm breed beschikbaar worden gesteld. Het distributiekanaal is deze website. het gaat hier uitdrukkelijk alleen om veldnormen vanuit de praktijk, en alle andere veldnormen en richtlijnen die door landelijke organisaties worden uitgegeven kunnen aldaar gevonden worden.

Zie de al gepubliceerde veldnormen onder het menuitem Veldnormen.