Kijkje in de keuken van een ander, neem de eigen kennis en ervaring mee

Van een visiteur wordt kwaliteit verwacht. Met de ingebrachte kwaliteit van het visitatieteam en de medewerkers van de afdeling AIB, wordt een zo optimaal mogelijk leer- en ontwikkelomgeving gecreëerd. Dit betekent voor de visiteurs:

  • het volgen van een eendaagse opleiding,
  • deelname aan drie tot vier visitaties in het tijdsbestek van twee jaar met anderhalve dag visiteren per keer,
  • een nieuwsgierige houding, openheid en bereidheid tot leren en de ander te stimuleren om ook te leren, dus een ruimte voor reflectie te bevorderen. Desondanks is een kritisch onderscheidende houding nodig om te komen tot aanbevelingen voor doorontwikkeling van de gevisiteerde afdeling.

Het proces wordt begeleid door een landelijk werkende secretaris en op de kwaliteit wordt toegezien door de landelijke commissie, bestaand uit professionals vanuit het CIb, LOI, de VIZ, de V&VN en de programmacommissie Infectieziekten.

 

Aanmelding, informatie en selectie

Via uw management kunt u zich aanmelden. Het is een kans om deel te nemen aan een visitatie en de inzet kan ook worden gebruikt voor herregistratie.

Bij aanmelding wordt gekeken naar de kwalificatie van de kandidaat (arts, manager of sociaal verpleegkundige), omdat er van alle kwalificaties een minimum aantal nodig is. Er vindt een selectie (op hoofdlijnen) plaats, omdat ervaringen in het verleden tonen hoe belangrijk het is dat deelnemers een voldoende beeld hebben van de functie en passen in de rol.

Als u belangstelling heeft, wilt u dan het volgende per e-mail sturen aan Bert Jan Bos (secretarisvisitatie@ggdhm.nl):

  • korte motivatie om deze rol te vervullen (maximaal een A4);
  • welke talenten en competenties u denkt in te kunnen zetten binnen deze rol, die de visitatie ten goede komen (maximaal vijf);
  • een kort CV, waarin u specifiek uw ervaring binnen de algemene Infectieziektenbestrijding aangeeft.

Wat brengt het?

Visiteurs geven in de evaluaties aan dat zij de bezoeken aan andere GGD’en als een uitgelezen kans zien om een kijkje in de keuken bij een andere GGD te kunnen nemen, een werkelijk op inhoud gerichte uitwisseling te hebben en de tijd voor reflectie. Visiteurs nemen altijd iets mee uit een visitatie en bouwen hun (landelijk) netwerk verder uit. De uren kunnen tevens worden gebruikt voor herregistratie bij enkele beroepsgroepen.

 

Eendaagse opleiding en training on the job

Visiteren wordt serieus genomen. Het gevisiteerde team algemene infectieziektebestrijding investeert flink in de voorbereiding van de visitatiedagen door het laten invullen door alle medewerkers van de vragenlijst, het houden van een bijeenkomst met de afdeling en het opstellen van een ontwikkelplan. Daarom is het belangrijk dat de visitatiedagen goed verlopen qua proces en op inhoud. Zowel beginnende als meer ervaren volgen iedere vier jaar een eendaagse training.

 

Training samen met andere visiteurs

Op de trainingsdag wordt de visitatieprocedure uitgelegd en wordt met name stilgestaan bij de digitale vragenlijst. Hoe werkt deze en welke informatie bevatten de antwoorden? Daarnaast wordt met inhoudsdeskundigen gekeken naar hoe je de visitatiedagen zo goed mogelijk kunt benutten door het stellen van prioriteiten vooraf en de manier van vragenstellen. U kunt alleen op uitnodiging deelnemen aan deze training.

In het najaar van 2017 is een nieuwe pool van visiteurs opgeleid en krijgen meer ervaren visiteurs een trainingsdag om het gebruik van de vragenlijst toe te lichten en de manier van vragen stellen op te frissen.


Training on the job

De ervaring van visiteurs is dat het leren visiteren vooral ook tijdens de visitatie gebeurt. Daarom doet iedere visiteur bij voorkeur vier visitaties in twee jaar, zodat de opgedane kennis ook werkelijk benut wordt.
Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met een mix van meer en minder ervaren visiteurs. Er is een pool met visiteurs zodat men met verschillende collega's visitaties uitvoert.