Onderdeel van kwaliteitsbeleid van de afdeling AIB

De intercollegiale visitatie vormt vanaf 2013 onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de afdeling algemene infectieziekten. De naam zegt het al: collega’s bezoeken elkaar met als doel om vanuit reflectie op en tijdens het gesprek over kwaliteit van de praktijkvoering op de afdeling Algemene Infectieziektebestrijding, te komen tot kwaliteitsverbetering.

Daartoe wordt iedere GGD eens per vier jaar gevisiteerd. De visitatie houdt in:

  • gestructureerde reflectie van de afdeling op het eigen functioneren waarvoor iedere medewerker een vragenlijst invult
  • het opstellen van een verbeterplan voor de afdeling met een prioritering van de belangrijkste verbeterpunten
  • de visitatie door het visitatieteam
  • een verslag van de dag en een (waar nodig) bijgesteld verbeterplan.

Bij de eerstvolgende visitatie wordt teruggeblikt op wat er is gebeurd sinds de voorgaande visitatie en hoe het visitatieteam is geïmplementeerd. Tussen twee visitaties kan het team bovendien eenmalig een beroep doen op het visitatieteam als zij tegen vragen aanloopt bij het implementeren van het verbeterplan.

Er is een uitgebreide handleiding opgesteld voor de te visiteren GGD waarin alle relevante onderwerpen zijn beschreven voor de visitatie, zoals te treffen voorbereidingen, het gebruik van de vragenlijsten en de website, het verloop van de procedure van de visitatiedagen en het programma van de feitelijke visitatie.