Samenwerking tussen alle GGD'en met als doel kwaliteitsontwikkeling

De Landelijke Visitatiecommissie Algemene Infectieziektebestrijding is opdrachtnemer van de GGD'en en beheerder van het visitatieinstrument voor de AIB. Zij ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van dit instrument en stuurt de landelijke secretaris aan. Deze secretaris is de contactpersoon voor de contactpersonen van de GGD'en. Medewerkers van GGD'en kunnen zich primair richten tot de contactpersoon van die GGD die per visitatie wordt aangewezen.

In 2017 startte een nieuwe cyclus in de landelijke samenwerking tussen de GGD'en om te komen tot een afgestemd en eenduidige inzet van een kwaliteitsinstrument dat gebaseerd is op zelfreflectie.

Landelijke commissie

De samenstelling van de landelijke commissie is als volgt:

Samenstelling landelijke visitatiecommissie

Naam

Organisatie

Sjaak de Gouw, voorzitter

Voorzitter Programmacommissie Infectieziekten

Clementine Wijkmans

 

Hans Lobach

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

 

 

 

 

   

 

Visitatieteams

Onder de landelijke commissie vallen de zogenaamde visitatieteams. Visitatieteams zijn degenen die de GGD bezoeken, de visitatie uitvoeren en het visitatieverslag opstellen. De leden worden benoemd door de landelijke commissie.

Secretariaat

Bert Jan Bos is parttime aangesteld als secretaris. Hij coördineert de visitatie inhoudelijk en organisatorisch, begeleidt GGD'en en visiteurs in de voorbereiding van de visitatie, de rapportage en voert de evaluatie uit.

Het secretariaat is bereikbaar voor de contactpersonen van de GGD'en. Medewerkers kunnen zich het beste richten tot de contacpersoon die bij de GGD de uitvoering van de visitatie faciliteert.

Algemene contactgegevens

Landelijke Visitatiecommissie Algemene Infeziektebestrijding

Bert Jan Bos (secretaris)

p/a GGD Hollands Midden

Postbus 121

2300 AC LEIDEN

secretarisvisitatie@ggdhm.nl

www.onderzoekggd.nl